Verktøy for strategisk kompetanseledelse

Strategien er lagt, visjonen lokker i det fjerne og de strategiske målområdene er definert. Nå gjelder det å gjennomføre. På veien fra strategi til handling må medarbeiderne være med på reisen. Utfordringen er ofte avstanden mellom overordnet strategi og medarbeideres virkelighet. Det er teamlederes ansvar å gjennomføre, og HR opplever stor pågang. Hvordan gjør vi dette i praksis?

Strategi som engasjerer

Ny strategi skaper nye kompetansekrav på flere nivåer og områder. Dette verktøyet gir en arena hvor strategien kan knyttes til medarbeidernes jobbhverdag, samtidig som ledere får fasiliteringsstøtte. Verktøyet DigiLive Kompetanseledelse, gjør det enkelt for teamledere både å implementere strategi, styrke bedriftens kompetanse og utvikle sunn læringskultur.

Et grunnleggende premiss er at kompetanse er uløselig knyttet til arbeidet og medarbeideren som utfører det. Riktig tilrettelegging gjør at teamleder sammen med medarbeiderne kan definere hvilken kompetanse strategien krever, og sammen legge en plan for gjennomføring.

Videokonferanse i møterom

Teamlederen engasjerer teamet i å løse gruppens kompetansebehov

Ved hjelp av DigiLive Kompetanseledelse leder teamlederen medarbeiderne gjennom et systematisk gruppearbeid. Verktøyet gir teamlederen et stort utvalg av varierte metoder som engasjerer medarbeiderne til refleksjon og samarbeid. Gruppen tolker strategien og beskriver kompetansen som kreves, med sine egne ord.

Mye kan løses med kompetansen medarbeiderne allerede besitter, men hvordan skaffe den kompetansen som trengs, men som mangler? Det fine med dette verktøyet er at det legger stor vekt på å utvikle en læringskultur hvor medarbeidere sammen kan løse oppgaver de ikke får til alene. Da utvikler vi en lærende organisasjon.

Kurs er ikke eneste måten å utvikle kompetanse på. Kompetanse utvikler man også gjennom nye samarbeids- og arbeidsmåter. Kompetansebehov som krever rekruttering eller innleie av ekspertise, kan bringes videre opp i organisasjonen, men målet er at mest mulig løses i teamet. Det gir både mestring, utvikling, samhold – og besparelser.

God forankring

Gruppen forplikter seg gjennom prosessen til en felles plan for kompetanseutvikling. Det gir god forankring av det strategiske kompetansearbeidet og øker dermed sannsynligheten for vellykket gjennomføring av strategien.

Man klikker på smarttelefon

Velg mellom digital og fysisk gjennomføring

Teamleder kan gjennomføre prosessen heldigitalt. Det er en fordel når teammedlemmer sitter spredt på tvers av lokasjoner eller på hjemmekontor. Gruppen kan også samles i et møterom med alle til stede i rommet, eller med noen som deltar digitalt.

Trinnvis prosess

DigiLive Kompetanseledelse består av tre skjermer som samvirker. Lederen har et eget kontrollpanel hvor han eller hun enkelt styrer prosess og fremdrift. I tillegg er det hele tiden oppe en steg-for-steg guide med forslag til hva hun kan si underveis. Deltakerne svarer på oppgaver på sine smart-telefoner eller fra egen PC. På fellesskjermen ser deltakerne presentasjoner og resultatene fra oppgaver og innspill de selv har bidratt med. Når prosessen er ferdig, laster lederen ned en team-rapport som kan brukes som underlag for videre oppfølging.

Kompetanseledelse over tid

Lærende organisasjoner har et kontinuerlig søkelys på medarbeidere og gruppers læring og kompetanse. Verktøy for kompetanseledelse består av tre moduler som kan fordeles utover i tid;
1) Strategiske rammer
2) Læringskultur
3) Vår kompetanse

Hvordan komme i gang med strategisk kompetanseledelse i
virksomheten?

Verktøy for strategisk kompetanseledelse er komplett. Våre rådgivere bistår med å tilpasse ord og formuleringer til måten dere kommuniserer i deres virksomhet. Vi legger inn deres strategiske målsettinger og kvalitetssikrer at gruppearbeidet blir relevant for både virksomhet og målgrupper.