Kulturgapsverktøy

En bedriftskultur som understøtter forretningsstrategien gir gjennomføringskraft. "Mind the Gap" er et bildespill som involverer medarbeidere i å identifisere nåværende bedriftskultur og beskrive den kulturen organisasjonen trenger for å nå sine mål.

Et verktøy for langsiktig og systematisk utvikling av bedriftskultur

Diskuter, reflekter og sett ord på kulturgapet i din organisasjon. Dere vil sette ord på konkrete utfordringer og få innspill til forbedringer og tiltak. Verktøyet skaper engasjement og bygger god kultur i enkeltgrupper og på tvers i virksomheten. Innsikten kan dere bruke til å utvikle virksomheten videre, for eksempel ved å definere verdier og lederprinsipper. Verktøyet er nyttig når ny strategi skal implementeres, verdier revitaliseres eller når man ønsker å rette søkelyset på egen bedriftskultur.

Medarbeiderne – en del av organisasjonskulturen

Mind the Gap er basert på Edgar Scheins teori om utvikling av organisasjonskultur, der kultur er et samspill mellom strategi, system og struktur og mennesker (se modell). For å jobbe med kultur trenger vi konsistens mellom elementene. Det betyr at hvis strategien endres, må system og struktur tilpasses, og vi må sikre at menneskene henger med.

Ansatte spiller bildespill

Engasjer medarbeiderne i å identifisere eksisterende kultur og definere ønsket bedriftskultur

Verktøyet består av en spillduk med tilhørende bildekort, og en digital rapporteringsløsning som gjør det mulig å hente ut kulturrapport på hele eller deler av virksomheten. Kulturgapsøvelsen kan brukes på alt fra en gruppe til samlinger med flere hundre deltakere. Øvelsen tar omtrent to timer, avhengig av hvordan den integreres med organisasjonens endringsagenda.

Verktøyet belyser seks temaer:

  1. Kommunikasjon
  2. Samarbeidsklima
  3. Helter
  4. Lederstil
  5. Systemer og strukturer
  6. Kantineprat