Vet du effekten av tiltaket ditt?

Ledelsen i en organisasjons bestemmer seg for å bruke tid, penger og arbeidskraft på å bytte til nye systemer eller opplæringsmetoder. Overgangen medfører store endringer i arbeidshverdagen for mange medarbeidere. Bør ledelsen være opptatt av om implementeringen virker som ønsket?

Vet du effekten av tiltaket ditt?

Ja, selvfølgelig!

Bruker man effektmåling i implementeringsfasen finner man ut av hva som fungerer godt og mindre godt i arbeidshverdagen. Det gir mulighet til å justere tiltakene underveis og på den måten å sikre maksimal effekt. Effektmåling er også viktig for å kunne dokumentere prosessen, og til bruk som et aktivt styringsverktøy. Målet er å trekke ut lærdommer og finne ut hva som bør være best praksis for fremtidige endringsprosesser.

Effekten av endringsprosjekter kan være komplekse å måle. Vi vet at denne typen tiltak er kontekstsensitive – de må ses i sammenheng med mye annet som for eksempel at alle medarbeidere er ulike med ulik bakgrunn, utdannelse og preferanser. De lar seg inspirere av andre i stor eller liten grad og kan være endringsvillige eller ikke. Disse faktorene gjør det ikke mindre viktig å finne ut av om prosjektet du er i gang med har effekt, snarere tvert imot.

Effekttesting

Så hvordan gripe det an? Her er tre bud:

1. Jobb tett med oppdragsgiver for å utvikle gode, relevante effektmål

Det er viktig gjennom hele prosessen å være samstemte og enige omkring hva det skal måles effekt av. I Task bruker vi ulike typer metoder, både kvalitative og kvantitative og ofte i kombinasjon, for å sikre forståelse og bredde.

2. Legg effektmålingen opp som en tredelt prosess

Fase 1 er kvantitativ

Dette er en nullpunkts-måling som går ut til alle deltakerne. Denne målingen kan blant annet gjøres via web-intervju. Målet bør være å kartlegge medarbeideres holdninger før implementeringen av det nye systemet, strategien eller lignende trer i kraft. Å vite hvor «skoen trykker» før igangsettelse er svært nyttig kunnskap for en suksessfull implementering. Senere i prosessen vil du bruke nullpunkts-målingen til å gjøre en diskrepansanalyse mellom den og sluttmålingen for å dokumentere effekt.

Fase 2 er kvalitativ

Kvalitativ metode er en god metodisk tilgang for å kartlegge hvordan prosessen fungerer, slik at du kan justere tiltakene. Her anbefaler vi dybdeintervju av nøkkelmedarbeidere opp mot gitt problemstilling. Still spørsmål om hvordan prosessen går, hva som fungerer og hva som ikke fungerer like godt.

Fase 3 er kvantitativ

Når endringen er implementert og nye rutiner har satt seg litt gjennomfører du en sluttmåling. Sluttmålingen kan du igjen gjøre via web-intervju og med samme målgruppe. Her stiller du mange av de samme spørsmålene som i nullpunkts-målingen for å se om prosessen har hatt en positiv effekt på medarbeiderne. Formålet blir med andre ord å dokumentere effekt – hvor utbyttet danner grunnlag for bestepraksis i kommende endringsprosesser.

3. Bruk våre folk og verktøy til å iverksette endringer

Resultater fra våre effektmålinger viser at vi forstår mennesker og vet hvordan de reagerer i endringsprosesser. Vi har merkevareforståelse og dyrker det unike ved din organisasjon. Med vår kompetanse kan vi hjelpe deg å skape motivasjon, identitet, vekst og effekt. Ta kontakt med Cecilie Kløvstad for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.