Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse – hva er det og når skal du bruke hva?

For å lage innhold som treffer, bør du teste materialet med målgruppen din – helst flere ganger i løpet av utviklingsprosessen. Hvilken undersøkelsesmetode du velger, former hvilken type innsikt du vil kunne få. Så, hva er kvalitative og kvantitative undersøkelser?

Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse – hva er det og når skal du bruke hva?

Hva er en kvalitativ undersøkelse?

Kvalitative metoder er forskningsmetoder som utforsker og skaper dypere innsikt i en spesifikk målgruppers handlinger, holdninger, uttalte behov og bakenforliggende motiver. Kvalitative metoder vil med andre ord kunne gi deg dyptgående forståelse og nyansert kunnskap om en gitt problemstilling eller målgruppe. Tilbakemeldingene du vil få vil være nyttige hjelpemidler i utviklings- og forbedringsarbeid.

I Task bruker vi gjerne kvalitativ metodikk ved eksplorative (utforskende) problemstillinger. Eksempelvis hvis vi er på utkikk etter folks holdninger, tanker og ideer eller hvis vi er opptatt av å finne ut av hvordan folk handler og forholder seg til gitte problemstillinger. Ofte er det gjennom en kombinasjon av ulike metoder, metodetriangulering, at vi kommer frem til det mest innsiktsfulle resultatet. Her kan du lese om tre av dem:

Fokusgrupper:

Fokusgrupper er kostnadseffektive og egner seg spesielt godt for å få frem dialog og gruppedynamikk. Dette en velegnet metode når du ønsker innsikt i en målgruppes holdninger, følelser, behov, opplevelser, assosiasjoner og reaksjoner. Her bruker vi gjerne projektive teknikker. Et eksempel kan være å be respondentene om å forholde seg til en oppgave på vegne av noen andre – det kan være naboen eller en kollega. Spørsmålet lyder da: Hva tror du en annen enn deg ville svart på akkurat denne oppgaven, likt eller tenkt? Vår erfaring med bruk av projektive teknikker er at svarene vi får er mindre «politisk korrekte» og mer ærlige.

Engasjerte ansatte i møte

Dybdeintervju

Dybdeintervju gjennomføres både ansikt-til-ansikt og telefonisk avhengig av problemstilling og behov. Dybdeintervjuer kan gjerne kombineres med fokusgrupper ved målgruppestudier. Dette anbefaler vi typisk hvis det er ønskelig med spesifikk og mer innholdsrik innsikt (gjennom dybdeintervjuene) for så å diskutere videre hypoteser og tankesett i en gruppesetting (fokusgrupper). Hvis målgruppen er spesielt smal og/eller at tematikken har mer personlig karakter, kan dybdeintervju være særlig egnet som metode, da deltaker kan snakke fritt uten å moderere egen mening, tanker eller opplevelse for andre lyttere.

Etnografistudier

Ulike etnografistudier gjennomføres typisk ved at vi tilbringer tid ute i feltet (samfunnet). Da er hensikten å komme tett på de som bruker og opplever tjenesten. Dette kan være for å fange opp halvautomatiserte handlinger og bruksmønstre som målgruppa ikke nødvendigvis erindrer, eller ønsker å erindre, like klart i ettertid. «Vis meg ditt kjøleskap og jeg skal fortelle deg hvem du er» – Vi mennesker har en tendens til å fremstille oss selv på én måte, og gjøre noe annet. Eksempelvis kan en person ha en romantisk drøm om 60-tallets matlaging fra bunn, men ha en hverdag som gjør dagens halvfabrikat fra Toro til den faktiske hverdagsdrømmen. Hvilken realitet vektlegger han eller hun i møte med andre? Ved å være tilstede og observere hva og hvordan noe skjer, får vi innsikt som viser hva målgruppen faktisk gjør. Dette er unik input inn i gitte problemstillinger og utviklingsprosjekt.

Hva er en kvantitativ undersøkelse?

Kvantitative metoder er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart, og resulterer ofte i statistikker som kan fremstilles i form av tabeller og grafer. Ved hjelp av beskrivende statistikk og sannsynlighetsteori kan du analysere dataen din og gjøre rede for omfanget av et fenomen, årsakssammenhenger eller teste hypoteser. I Task bruker vi gjerne kvantitative data i kombinasjon med de kvalitative dataene for å finne ut av hvor gjeldende funnene er. Det kan for eksempel gi svar på hvor stor andel (i prosent) av målgruppen som mener, tenker eller handler som vedkommende. På denne måten gir vi statistisk generaliserbarhet til de kvalitative funnene.

Les mer om hvorfor du trenger brukertesting og målgruppeinnsikt her.

Vi i Task kombinerer som oftest metoder for å gi kunden vår den beste innsikten de har behov for. Kontakt Cecilie Kløvstad for å høre mer om hvordan innsikt kan gi deg større treffsikkerhet i dine prosjekter.